Członkiem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu w/w stowarzyszenia  stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/17 z dnia 1 kwietnia 2017 r. Zebrania Członków Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim.

O przyjęciu nowych członków decyduje Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierajacej rekomendację trzech członków (§ 4 ust. 2 Regulaminu).

Członek ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczyć w Zebraniach Członków Stowarzyszenia;
 3. uczestniczyć w pracach wybranych przez siebie zespołów roboczych;
 4. uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach;
 5. wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy;
 6. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia;
 7. korzystać z mienia będącego własnością Stowarzyszenia.
 
Członek obowiązany jest do:
 1. propagowania celów Stowarzyszenia i aktywnego uczestnictwa w realizacji tych celów;
 2. aktywnego uczestniczenia w działalności i przedsięwzięciach Stowarzyszenia;
 3. przestrzegania postanowień regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 4. opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 5. brania udziału w Zebraniach Członków Stowarzyszenia;
 6. dbania o mienie Stowarzyszenia.
 
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na skutek pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela Stowarzyszenia;
 2. śmierci członka;
 3. wykluczenia.
 
Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 1. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres dłuższy niż sześć miesięcy;
 2. postępowania sprzecznego z Regulaminem Stowarzyszenia;
 3. nieprzestrzegania postanowień regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 4. działania na szkodę Stowarzyszenia;
 5. nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;
 6. utraty praw publicznych;
 7. utraty obywatelstwa polskiego.
Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na podstawie wniosku Przedstawiciela Stowarzyszenia oraz po podjęciu decyzji przez Zebranie Członków Stowarzyszenia w formie uchwały.

Składki członkowskie zgodnie z § 8 ust. 4 i 5 Regulaminu Stowarzyszenia powinny być wpłacane przez członków na rachunek bankowy, raz z roku, do 31 stycznia za rok bieżący, w kwocie uchwalonej przez Zebranie Członków Stowarzyszenia. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni od przyjęcia proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca roku kalendarzowego.

Rachunek bankowy Stowarzyszenia prowadzony jest
w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o/Biała Podlaska.

Numer rachunku: 72 1600 1462 1838 1950 0000 0001

SWIFT: PPABPLPKXXX

Odbiorca przelewu: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic, ul. Janowska 105, Łobaczew Duży, 21-550 Terespol

W tytule przelewu należy wpisać: "Składka członkowska za rok [podać rok] - członek [imię i nazwisko członka], PESEL: [numer pesel członka]".

Wpłat można również dokonywać w kasie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., ul. G. Narutowicza 20, 21-500 Biała Podlaska - pamiętając o tytule wpłaty jak powyżej.

Aktualna wysokość składki (zgodna z uchwałą Zebrania Członków Stowarzyszenia nr: V/17 z dnia 1 kwietnia 2017 r.) to: 50,00 zł / rok / członek.


Deklaracja
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic


Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy wydrukować (obowiązkowo druk dwustronny - w dupleksie), wypełnić i dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną deklaracje członkowską do stowarzyszenia.

Pobierz DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ w formacie .pdf:

Pobierz


Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem